آموزش دریافت اطلاعات از اکسل

آموزش دریافت اطلاعات از اکسل

سلام امروز می خوام اموزش دریافت اطلاعات از اکسل را براتون بزارم
خوب برای این کار یه bindingnavigatorEx از کامپوننت dev گذاشتم و یه باتن در اون برای دریافت اطلاعات
اکسل گذاشتم ودوتا uibuttonbarو یه label برای گذاشتن عنوان فیلدهای فایل اکسل گذاشتم
ویه openfiledialog برای باز کردن فایل اکسل و گرفتن فایل اکسل گذاشتم که خاصیت filter ان را برابر
Excel Files|*.xls;*.xlsx قرار می دهیم
دو خط کد زیر را در بالای کدها در بخش namespaceهااضافه می کنیم

using System.Data.OleDb;
using System.IO;

رشته اتصال 2 تا برای گرفتن فایل با پسوند xlsو xlsx در مکان تعریف متغیر ها در بالا تعریف کردیم

 

public partial class Form2 : DevComponents.DotNetBar.OfficeForm
{
private string Excel03ConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties='Excel 8.0;HDR={1}'";
private string Excel07ConString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties='Excel 8.0;HDR={1}'";

 

کدها :
Openfildialog متد ok

 

private void openFileDialog1_FileOk(object sender, CancelEventArgs e)
{
string filePath = openFileDialog1.FileName;
string extension = Path.GetExtension(filePath);
string header = uiRadioButton1.Checked ? "YES" : "NO";
string conStr, sheetName;

conStr = string.Empty;
switch (extension)
{

case ".xls": //Excel 97-03
conStr = string.Format(Excel03ConString, filePath, header);
break;

case ".xlsx": //Excel 07
conStr = string.Format(Excel07ConString, filePath, header);
break;
}
//گرفتن نام برگه اول فایل اکسل
using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(conStr))
{
using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand())
{
cmd.Connection = con;
con.Open();
DataTable dtExcelSchema = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null);
sheetName = dtExcelSchema.Rows[0]["TABLE_NAME"].ToString();
con.Close();
}
}
//خواندن داده های برگه اول اکسل
using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(conStr))
{
using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand())
{
using (OleDbDataAdapter oda = new OleDbDataAdapter())
{
DataTable dt = new DataTable();
cmd.CommandText = "SELECT * From [" + sheetName + "]";
cmd.Connection = con;
con.Open();
oda.SelectCommand = cmd;
oda.Fill(dt);
con.Close();
//بایندکردن اطلاعات به گرید
gridEX1.DataSource = dt;
gridEX1.RetrieveStructure();

}
}
}
}

 

کد باتن دریافت اطلاعات از اکسل از bindingnavigator:

 

private void buttonItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
openFileDialog1.ShowDialog();
}

 

2 پاسخ
  • محمد جواد
   محمد جواد says:

   سلام متاسفانه در حال حاضر نویسنده این بخش ما حضور ندارن تا فایل این آموزش رو در اختیارتون قرار بدیم.شما می تونید از روی همین آموزش به راحتی فایل مورد نظرتون رو بسازید
   موفق باشید

   پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 3 =