آموزش بایند کردن نمودار به دیتابیس

آموزش بایند کردن نمودار به دیتابیس

سلام در این بخش می خواهیم نحوه بایند کردن اطلاعات به دیتا بیس را آموزش بدیم
خوب برای این کار از کنترل mschart استفاده کنیم که کنترل را می تونید از اینترنت دانلود کنید
Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5
خوب بعد از اینکه دانلود کردید و نصب کردید کنترل chart به منوی toolbox از tab data اضافه می شود
و یه explorerbar از کامپوننت جانوس در فرم گذاشتم و بعد یه گروه اضافه کردم در explorerbar و گزینه
Expandable آن را false و گزینه container آن را true می کنیم و بعد chart را در آن قرار دادم
خوب حالا برای بایند کردن ان گزینه datasource را از پنجره خصوصیات انتخاب کرده و گزینه
Addprojectdatasource را انتخاب کرده وبعد مرحله به مرحله دیتابیس و بعد گزینه بعدی و جدول
مربوط را انتخاب کرده وبعد ok می کنیم سپس خاصیت series را کلیک کرده ودر پنجره ظاهر شده گزینه
Xvaluemember و yvaluemember داریم که در هر کدام فیلدهای جدول ظاهر می شود که برای
X و y انتخاب می کنیم . و گزینه charttype داریم که می توانیم نوع نمودار را انتخاب کنیم که در اینجا
نوع را Column انتخاب کرده ام که نوع های دایره ای و… نیز وجود دارد و در series گزینه name داریم که می توانیم
یه نام دلخواه برای اون تعیین کنیم .

آموزش دریافت اطلاعات از اکسل

آموزش دریافت اطلاعات از اکسل

سلام امروز می خوام اموزش دریافت اطلاعات از اکسل را براتون بزارم
خوب برای این کار یه bindingnavigatorEx از کامپوننت dev گذاشتم و یه باتن در اون برای دریافت اطلاعات
اکسل گذاشتم ودوتا uibuttonbarو یه label برای گذاشتن عنوان فیلدهای فایل اکسل گذاشتم
ویه openfiledialog برای باز کردن فایل اکسل و گرفتن فایل اکسل گذاشتم که خاصیت filter ان را برابر
Excel Files|*.xls;*.xlsx قرار می دهیم
دو خط کد زیر را در بالای کدها در بخش namespaceهااضافه می کنیم

using System.Data.OleDb;
using System.IO;

رشته اتصال 2 تا برای گرفتن فایل با پسوند xlsو xlsx در مکان تعریف متغیر ها در بالا تعریف کردیم

 

public partial class Form2 : DevComponents.DotNetBar.OfficeForm
{
private string Excel03ConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties='Excel 8.0;HDR={1}'";
private string Excel07ConString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties='Excel 8.0;HDR={1}'";

 

کدها :
Openfildialog متد ok

 

private void openFileDialog1_FileOk(object sender, CancelEventArgs e)
{
string filePath = openFileDialog1.FileName;
string extension = Path.GetExtension(filePath);
string header = uiRadioButton1.Checked ? "YES" : "NO";
string conStr, sheetName;

conStr = string.Empty;
switch (extension)
{

case ".xls": //Excel 97-03
conStr = string.Format(Excel03ConString, filePath, header);
break;

case ".xlsx": //Excel 07
conStr = string.Format(Excel07ConString, filePath, header);
break;
}
//گرفتن نام برگه اول فایل اکسل
using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(conStr))
{
using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand())
{
cmd.Connection = con;
con.Open();
DataTable dtExcelSchema = con.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null);
sheetName = dtExcelSchema.Rows[0]["TABLE_NAME"].ToString();
con.Close();
}
}
//خواندن داده های برگه اول اکسل
using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(conStr))
{
using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand())
{
using (OleDbDataAdapter oda = new OleDbDataAdapter())
{
DataTable dt = new DataTable();
cmd.CommandText = "SELECT * From [" + sheetName + "]";
cmd.Connection = con;
con.Open();
oda.SelectCommand = cmd;
oda.Fill(dt);
con.Close();
//بایندکردن اطلاعات به گرید
gridEX1.DataSource = dt;
gridEX1.RetrieveStructure();

}
}
}
}

 

کد باتن دریافت اطلاعات از اکسل از bindingnavigator:

 

private void buttonItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
openFileDialog1.ShowDialog();
}

 

آموزش ارسال داده های گرید به excel

اموزش ارسال داده ها به اکسل

سلام
در این بخش می خواهیم اطلاعات گریدمون را به اکسل ارسال کنیم
برای این کار یه savefiledialog روی فرم قرار می دهیم و در پنجره خصوصیات خاصیت filter رابرابر
“Excel files|*.xls;*.xlsx”
قرار می دهیم و خاصیت defaultExt را برابر xls قرار می دهیم و خاصیت restoredirectory را برابر true
قرار می دهیم
بعد یه bindingnavigatorEx1 از کامپوننت dotnetbar می زاریم که با استفاده از این bindingnavigatorEx1
می توانیم تصاویر ایتم ها را به اندازه مختلف تنظیم کنیم که در bindingnavigator عادی این امکان وجود نداشت
و یه visualstylemanager و یه explorerbar برای تنظیم ظاهر فرم استفاده کردیم ویه گرید جانوس برای
بایند اطلاعات جدول گذاشتم
کد ارسال داده ها به excel

[code]
using System.IO;
private void buttonItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
FileStream File = (FileStream)saveFileDialog1.OpenFile();
gridEXExporter1.Export(File);
MessageBox.Show("عملیات ارسال با موفقیت انجام گرفت");
}
}
[/code]

پروژه بیمه ثبت اطلاعات پرسنل

پروژه بیمه ثبت اطلاعات پرسنل

سلام
در این بخش می خواهیم اطلاعات پرسنلین نمایندگی بیمه را ثبت کنیم برای این کار یه explorerbar از کامپوننت جانوس گذاشتم و درون اون برای فیلدهای پرسنل چندتا editbox و multicolumncombo گذاشتم که برای ثبت اطلاعات هم
باید برای هر کدام از ورودی ها از خاصیت databinding مثلا editbox قسمت text بعد در گزینه addproject
می اومدیم تعداد جداولی که برای ثبت نیاز داشتیم را فراخوانی می کردیم که تو اینجا سه تا جدول یکی جدول اصلی
ثبت پرسنل را و بعد یکی جدول مربوط به نام نمایندگی ها و یکی جدول مربوط به سمت هر کدام از پرسنل که از
جدول پست باید فراخوانی بشه یعنی ما وقتی که addproject را کلیک کردیم و پایگاهمون را انتخاب کردیم و تو انجا
3 جدولمون را انتخاب می کنیم و بعد ok می کنیم حالا 3 تا بایندیگ سورس ایجاد میشه که برای این کنترل که در
حالت انتخاب هست که مثلا editbox هست فیلدش را از بایندیگ سورس جدول اصلی انتخاب می کنیم وبه همین
ترتیب برای بقیه فیلدها هم از بایندیگ سورس جدول اصلی انتخاب می کنیم فقط نکته ای که هست برای
Multicolumncombo هامون بعد از اینکه فیلدش را از جدول اصلی انتخاب کردیم باید راست کلیک configuration
را می زدیم و بایندیگ سورسشو از دیتاست انتخاب می کردیم و دو قسمت displaymember و valuemember اون
را انتخاب می کردیم و بعد ok می کردیم که همه اینها را در جلسات قبل گفته بودم
یه visualstylemanager از کامپوننت جانوس برای زیباتر کردن کنترل ها گذاشتم و برای تاریخ تولد هم از کامپوننت
Bpersion استفاده کردم که روش افزودنش مثل farsilibrary هست که قبلا گفته بودم
کد اضافه کردن

[code]
personelBindingSource.AddNew();
string query = "SELECT MAX(Code_Personel) FROM personel";
SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=bimeha;Integrated Security=True");
SqlCommand comSelect = new SqlCommand(query, con);
con.Open();
string ID = comSelect.ExecuteScalar().ToString();
if (ID == "")
editBox1.Text = 1.ToString();
else
{
int a = Convert.ToInt32(ID);
a = a + 1;
editBox1.Text = a.ToString();
}
editBox2.Text = "";
editBox3.Text = "";
editBox4.Text = "";
txtBirthDate.Text = "";
editBox6.Text = "";
editBox8.Text = "";
editBox9.Text = "";
editBox10.Text = "";
editBox11.Text = "";
editBox12.Text = "";
[/code]

کد ثبت

[code] private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
personelBindingSource.EndEdit();
personelTableAdapter.Update(this.bimehaDataSet5.Personel);
}
[/code]

پروژه بیمه بخش اضافه کردن

پروژه بیمه بخش اضافه کردن بیمه

سلام
در این بخش می خواهیم اطلاعات مربوط به بیمه افراد را ثبت کنیم
که ما یه جدول بیمه داریم که نوع بیمه را مشخص می کنم مثلا بیمه اتومبیل ویه جدول دیگه هم داریم که مورد بیمه
را مشخص می کنه که مثلا اتومبیل مورد بیمه اش بدنه هست یا سرنشین خودرو و… که این جدول بیمه نامه میشه
یه جدول دیگه هم داریم که برای شرکت بیمه گذار هست که نام شرکت بیمه هست مثلا اسیا ، ملت و …
که برای این ها در فرم multicolumncombo گذاشتم و در فرم لود اطلاعات مربوطه را بایند کرده ام .
خوب تو یه فرم یه دکمه جستجو گذاشتم تا براساس نام خانوادگی اطلاعات جدول فیلتر شود
و بعد وقتی روی دکمه جدید کلیک کردم کد فرد در editbox ظاهر شود و سایر اطلاعات را وارد کنیم
و بعد در نهایت ذخیره انجام شود
این را هم بگم که در جلسه قبل اون فیلد مربوط به کد بیمه گذار اضافه بود وباید حذف می شد چون تو اون فرم
فقط می خواهیم اطلاعات افراد ثبت شوند
خوب تو فرم دوتا explorerbar یکی برای gridex جانوس و دیگری برای اضافه کردن بیمه که شامل چندتا
Editboxو multicolumncombo جانوس بود گذاشتم
جدول اضافه کردن بیمه :
sqlbime
کد فرم لود

[code]
SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=bimeha;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter("Select * from Campony_bimegozar", ConSub);
DataTable Campony_bimegozar = new DataTable();
Adapter.Fill(Campony_bimegozar);
multiColumnCombo1.DataSource = Campony_bimegozar;

Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from type_bime";
DataTable type_bime = new DataTable();
Adapter.Fill(type_bime);
multiColumnCombo2.DataSource = type_bime;

Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from bimename";
DataTable bimename = new DataTable();
Adapter.Fill(bimename);
multiColumnCombo3.DataSource = bimename;
[/code]

کد multicolumncombo نوع بیمه متد textchange

[code]
private void multiColumnCombo2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (multiColumnCombo2.Text != "")
{
SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=bimeha;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter("", ConSub);
Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from bimename where id_bime=’" + Convert.ToInt32(multiColumnCombo2.Value.ToString()) + "’";
DataTable bimename = new DataTable();
Adapter.Fill(bimename);
multiColumnCombo3.DataSource =bimename;
}
}
[/code]

کد جدید

[code]
private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)
{
insuranceAddBindingSource.AddNew();
TxtDateStart.Text = (pc.GetYear(DateTime.Now) + "/" + pc.GetMonth(DateTime.Now) + "/" + pc.GetDayOfMonth(DateTime.Now));

SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=bimeha;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlCommand Select = new SqlCommand("Select Max(shomare_bimename) from InsuranceAdd ", ConSub);
int Result = Convert.ToInt32(Select.ExecuteScalar().ToString());
if (Result == 0)
{
editBox1.Text = 1.ToString();
}
else
{
Result = Result + 1;
editBox1.Text = Result.ToString();
}
Select.CommandText = "Select Max(shomare_bime) from InsuranceAdd";
int s=Convert.ToInt32(Select.ExecuteScalar().ToString());
if (s == 0)
{
editBox2.Text = 1.ToString();
}
else
{
s = s + 1;
editBox2.Text = s.ToString();
}
editBox5.Text = gridEX1.CurrentRow.Cells["syscode"].Value.ToString();
editBox3.Text = "";
editBox4.Text = "";
editBox6.Text = "";
TxtDateEngheza.Text = "";
multiColumnCombo1.Text = "";
multiColumnCombo2.Text = "";
multiColumnCombo3.Text = "";
}
[/code]

کد ذخیره

[code]
private void toolStripButton3_Click(object sender, EventArgs e)
{
insuranceAddBindingSource.EndEdit();
insuranceAddTableAdapter.Update(this.bimehaDataSet4.InsuranceAdd);
}
[/code]

کد جستجو

[code]
private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
customerBindingSource.Filter = "lname=’"+textBoxX1.Text+"’";

}
[/code]

که دکمه های جستجو و جدید و ذخیره را در یک bindingnavigator گذاشتم که ایکن های دیگر ان حذف کرده ام
برای تاریخ هم از یه کامپونت به نام bpersion استفاده کرده ام که اضافه کردن اون مثل اضافه کردن کامپوننت
farsilibrary هست که در قسمت بعدی براتون می گذارم
وقتی که دکمه جدید را می زنیم کد مشتری از گرید جانوس گرفته می شودو در کد قرار می گیرد و شماره بیمه و شماره
بیمه نامه از جدول اضافه کردن بیمه که برابر بیشترین مقدار به علاوه یک می باشد که در صورت که رکوردی نباشد
مقدار یک را گذاشتم که البته توی این پروژه من این کار را کردم که دیگه نمیدونم تو سیستم های بیمه چطوری
محاسبه میشه دوستان اگه اطلاعات بیشتری دارن میتونن تو انجمن در این باره بحث کنن تا پروژه را کاملتر کنم
و می خوام چون وقتی روی دکمه جدید کلیک کردم تاریخ جاری سیستم را برگردونه که چون تاریخ جاری سیستم میلادی
هست از کلاس زیر برای تبدیل به شمسی استفاده کردم

[code]
using System.Globalization;
public partial class Form1 : Form

{
System.Globalization.PersianCalendar pc = new System.Globalization.PersianCalendar();
[/code]

کامپوننت farsilibrary وآموزش استفاده از ان

کامپوننت farsilibrary وآموزش استفاده از ان

سلام
در این بخش کامپوننت farsilibrary را برای شما اماده کرده ام می توانید دانلود کنید
روش استفاده به این شکل است که شما در قسمت refrenc es پروژه راست کلیک کرده وaddrefrences
را انتخاب می کنیم در پنجره ظاهر شده از قسمت brows مسیر farsilibrary انتخاب می کنید و بعد تمام
Dll های ان را انتخاب می کنید و بعد ok را انتخاب می کنیم
و بعد از قسمت chooseitems را انتخاب می کنیم وبعد از قسمت brows مسیر فایل های farsilibrary
را انتخاب و فایل با پسوند .win را انتخاب و ok می کنیم تا کنترل های برنامه به منوی toolbox اضافه
شود .دقت کنید که این کامپوننت در ورژن 4 خطا دارد پس پروژه خود را اول که ایجاد می کنید در ورژن 3.5
تنظیم کنید . این کامپوننت برای تاریخ تولد و در گزارشگیری ها برای تاریخ شروع و پایان و.. کاربرد دارد .
خوب برای اینکه بعد ازاینکه یه fadatetimpicker به فرم خود اضافه کردید در اجرا تاریخ را به صورت
میلادی نشان ندهد دو خط کد زیر در قسمت program.cs را به برنامه خود اضافه می کنیم:

[code]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
namespace WindowsFormsApplication12
{
static class Program
{
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo("fa-IR");
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
Application.Run(new Form2());
}
}
}
[/code]

این دوخط اضافه شده اند

[code]
using System.Threading;
Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new System.Globalization.CultureInfo("fa-IR");
[/code]

پروژه بیمه بخش ثبت اطلاعات بیمه گذار

پروژه بیمه بخش ثبت اطلاعات مشتریان

سلام در این بخش میخواهیم اطلاعات بیمه گذار از پروژه بیمه را ثبت کنیم
که 2 تا uicombobox و چندتا editbox که از کامپوننت های جانوس هست گذاشتم برای مسیر تصویر هم یه editbox در زیر دکمه گذاشتم که برای این کار اول editbox را روی فرم می گذارید و بعد botton را در فرم درگ می کنید.
که یه uigropbox هم گذاشتم و picturebox و editbox ودکمه انتخاب تصویر که editbox برای قرار دادن مسیر
تصویر که با انتخاب تصویر انتخاب میشه گذاشتم . یه openfildialog هم برای برگردادن نام فایل گذاشتم و یه
Visualstylemanager گذاشتم که این را در جلسات قبل اموزش داده بودم .
که برای ذخیره کردن تصویر حتما تو جدولتون باید یه فیلد کلید اصلی داشته باشید.
برای بایندکردن هم در پنجره خصوصیات گزینه databinding و بعد text برای editbox ها و uicomboboxها و برای
Picturebox هم image را بایند می کنیم که گزینه addproject را می زنیم و بقیه مراحل که در جلسات قبل گفته بودم
دیتابیس :table
کد اضافه کردن
[php]
private void bindingNavigatorAddNewItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
bimehgozarBindingSource.AddNew();
string query = "SELECT MAX(code_bg) FROM bimehgozar";
SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=bimeh;Integrated Security=True");
SqlCommand comSelect = new SqlCommand(query, con);
con.Open();
string ID = comSelect.ExecuteScalar().ToString();
if (ID == "")
editBox8.Text = 1.ToString();
else
{
int a = Convert.ToInt32(ID);
a = a + 1;
editBox8.Text = a.ToString();
}
editBox1.Text = "";
editBox2.Text = "";
editBox3.Text = "";
editBox4.Text = "";
editBox5.Text = "";
editBox6.Text = "";
editBox7.Text = "";
editBox11.Text = "";
editBox12.Text = "";
editBox13.Text = "";
editBox14.Text = "";
uiComboBox1.Text = "";
uiComboBox2.Text = "";
pictureBox1.Image = null;

}
[/php]
کد دکمه انتخاب تصویر :
[php]
private void uiButton1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
DialogResult DR = openFileDialog1.ShowDialog();
if (File.Exists(openFileDialog1.FileName) && DR == DialogResult.OK)
{
pictureBox1.Image = System.Drawing.Bitmap.FromFile(openFileDialog1.FileName);
editBox15.Text = openFileDialog1.FileName;
}
}
[/php]
کد ذخیره کردن
[php]
private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
bimehgozarBindingSource.EndEdit();
bimehgozarTableAdapter1.Update(this.bimehDataSet1.bimehgozar);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
[/php]

پروژه جام دیجیتال بخش رزرو

پروژه جام دیجیتال بخش رزرو

سلام دوستان
در این بخش می خواهیم بعد از اینکه ثبت نام کردیم برای شرکت کردن در مسابقات باید ثبت نام خود را تکمیل کنیم

و ثبت نام خود رارزرو کنیم ابتدا افراد وقتی ثبت نام می کنند در بازی های pes…اولین بار یه مبلغی را می دن ویه ثبت نام کلی انجام می دن اما برای اینکه تو مسابقه شرکت کنند باید رزرو کنند که می خوان تو مسابقه شرکت کنند و مبلغی که تو زمانی که ثبت نام انجام داده بودن از جدول حساب کم بشه و… که برای این کار یه تریگر نوشته شده است
یه دکمه جستجو گذاشتیم که بیاد بر اساس نام خانوادگی از جدول ثبت نام جستجو کنه و تو دیتا گرید نشون بده بعد وقتی روی
رکورد کلیک کردیم اطلاعات تو textbox ها قرار بگیره و تکمیل کنیم ثبت ناممون را و بعد دکمه تایید را بزنیم تا ثبت انجام
بشه
کدها
کد دکمه جستجو
[php]
private void button4_Click_2(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection mycon2 = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");

SqlDataAdapter daa1 = new SqlDataAdapter("select code_ozviat,name,family,code_meli,t_t,sadere,reshte_t,job,phone_number,adress from infoafrad where family=N’" + textBox6.Text + "’ ", mycon2);

DataTable dta1 = new DataTable();
if (mycon2.State == ConnectionState.Closed)
mycon2.Open();
daa1.Fill(dta1);
dataGridView1.DataSource = dta1;
mycon2.Close();
}
[/php]
کد دیتا گرید متدcellmouseclick:
[php]
private void dataGridView1_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
{
textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["code_ozviat"].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["name"].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["family"].Value.ToString();
textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["phone_number"].Value.ToString();
}
[/php]
کد کامبوباکس 1 متد selectedindexchange:
[php]
private void comboBox1_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
{
string a2 = "";

string c = (comboBox1.SelectedItem).ToString();

SqlConnection con2 = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");
SqlCommand cmd5 = con2.CreateCommand();
con2.Open();
cmd5.CommandText = "EXECUTE show_bazi_jam N’" + c + "’ ";

SqlDataReader dr5 = cmd5.ExecuteReader();
while (dr5.Read())
{
string z1 = dr5["name_jam"].ToString();
if (c == z1)
{

a2 = dr5["name_bazi"].ToString();
comboBox2.Items.Add(a2);
}
}
}
[/php]
کد فرم لود :
[php]
private void frmRezerv_Load(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("EXECUTE show_jam ", con);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
{
comboBox1.Items.Add(dt.Rows[i]["name_jam"]);
}

}
[/php]
کد دکمه تایید:
[php]
private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
try
{
string a8 = "";

int a88;
string b = (comboBox2.SelectedItem).ToString();
string c = (comboBox1.SelectedItem).ToString();

SqlConnection con8 = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");
SqlCommand cmd8 = con8.CreateCommand();
con8.Open();
cmd8.CommandText = "EXECUTE show_code_jam N’" + c + "’ ,N’" + b + "’ ";

SqlDataReader dr8 = cmd8.ExecuteReader();
while (dr8.Read())
{
string z1 = dr8["name_jam"].ToString();
string z2 = dr8["name_bazi"].ToString();
if ((c == z1) & (b == z2))
{

a8 = dr8["code_jam"].ToString();
}
}
a88 = Convert.ToInt32(a8);

SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");

SqlCommand cmd = con.CreateCommand();
cmd.CommandText = " EXECUTE s_rezerv @code_rezerv , @name,@family,@phone_number,@code_jam,@type_sabtenam,@mablagh ";
cmd.Parameters.Add("@code_rezerv", SqlDbType.Int).Value = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
cmd.Parameters.Add("@name", SqlDbType.NVarChar,50).Value = textBox2.Text;
cmd.Parameters.Add("@family", SqlDbType.NVarChar,50).Value = textBox3.Text;
cmd.Parameters.Add("@phone_number", SqlDbType.Char, 11).Value = textBox4.Text;

cmd.Parameters.Add("@code_jam", SqlDbType.Int).Value = a88;
TextBox tx = new TextBox();
string z="";
if (radioButton1.Checked == true)
z= "رزرو";
else if (radioButton2.Checked == true)
z = "قطعی";
else
z = "غیر قطعی";
cmd.Parameters.Add("@type_sabtenam", SqlDbType.NVarChar,50).Value = z;
cmd.Parameters.Add("@mablagh", SqlDbType.Money).Value = textBox5.Text;
con.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
[/php]
کد پروسیجر ثبت رزرو
[php]
creat procedure [dbo].[s_rezerve]
@code_rezerv int,
@name nvarchar(50),
@family nvarchar(50),
@phone_number char(11),
@code_jam int,
@type_sabtenam nvarchar(50),
@mablagh money
as
insert into rezerv(code_rezerv,name,family,phone_number,code_jam,type_sabtenam,mablagh)
values(@code_rezerv,@name,@family,@phone_number,@code_jam,@type_sabtenam,@mablagh)
[/php]
کد تریگر
[php]
create trigger [dbo].[sabt_hesab1]
on
[dbo].[rezerv]
for
insert
as
declare @id_hesab int
declare @name_b nvarchar(50)
declare @name_b1 nvarchar(50)
declare @family_b nvarchar(50)
declare @phone_number char(11)
declare @bestankar money
declare @pric money
declare @tedad int
declare @tedad1 int
set @id_hesab=(select code_rezerv from inserted)
set @name_b=(select name from inserted)
set @family_b=(select family from inserted)
set @pric=(select mablagh from inserted)
set @phone_number=(select phone_number from inserted)
set @name_b1=@name_b+’ ‘+@family_b
set @tedad=(select COUNT (*) from hesab where name_b=@name_b1)
if (@tedad=1)
begin
update hesab
set bestankar=bestankar+@pric
where name_b=@name_b1
update t1
set pric=pric+@pric
where nf=@name_b1
end
else
begin
set @bestankar=(select mablagh from inserted)
insert into hesab(id_hesab,name_b,bestankar)values
(@id_hesab,@name_b1,@bestankar)
insert into t1(cod,nf,pric)values(@id_hesab,@name_b1,@pric)
end
[/php]

پروژه جام ثبت امتیازات مراحل حذفی

پروژه جام ثبت امتیازات مراحل حذفی

سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه .
در این بخش بعد از اینکه مسابقات گروهی تموم شد و نفرات اول و دوم بازی ها انتخاب شدند وارد بازی های حذفی می شوند .
به طوری که اول 32 نفر بازی می کنند بعد 16 نفر بعد 8 نفر بعد 4 نفر بعد 2 نفر بازی می کنند تا نفر اول و دوم مشخس
بشه
کامبو باکس اول که نام جام ها را براش بایند کردیم و در فرم لود کدهاش را نوشتیم و در اجرا به محض اینکه نام جام را
انتخاب کردیم نام بازی ها به کامبوباکس بایند میشود و در کامبوباکس سوم نام مراحل را خودمون دستی در خصوصیت
items نوشتیم . و می خواهیم به محض اینکه یه مرحله را انتخاب کردیم بیاد نام بازیکن ها را به طور تصادفی
کنارهم قرار بده و در دیتا گرید دو به دو مقابل هم در یک رکورد قرار بده اولین بار همه اعضا در جدول هستن ولی
در هر مرحله نصف می شن تا مرحله اخر به این شکل می باشد . 5 تا متغییر string برای نگه داشتن نام مراحل
یک شانزدهم و یک هشتم و یک چهارم و نیمه نهایی و نهایی تعریف کردیم و یه متغییر به نام h که نام کامبوباکس سوم را
در خود نگه داشته است تا بعدا مقایسه کنه که برابر کدام مرحله است که هر مرحله هم یه الگوریتم داره به خاطره چیدمانش
چندتا کامبوباکس هم تعریف کردم تا بیاد نام اعضا را در خودش ذخیره کنه تا بعد تو دیتا گرید ویو بچینه به طور تصادفی .
کدها
کد فرم لود:
[php]
private void Form16_Load(object sender, EventArgs e)
{

SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("EXECUTE show_jam ", con);//فراخوانی پروسیجر نمایش نام جام
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
{
comboBox1.Items.Add(dt.Rows[i]["name_jam"]);//بایند کردن نام جام
}

}
[/php]

کد کامبوباکس 1 متد selectedindexchange:
[php]
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

string a2 = "";
string c = (comboBox1.SelectedItem).ToString();//نام جام را می گیره

SqlConnection con2 = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");
SqlCommand cmd5 = con2.CreateCommand();
con2.Open();
cmd5.CommandText = "EXECUTE show_bazi_jam N’" + c + "’ ";//فراخوانی پروسیجر نمایش بازی

SqlDataReader dr5 = cmd5.ExecuteReader();
while (dr5.Read())
{
string z1 = dr5["name_jam"].ToString();
if (c == z1)//اگه نام کامبوباکس با نام جام یکی بود
{
a2 = dr5["name_bazi"].ToString();
comboBox2.Items.Add(a2);//بایند کردن نام بازی به کامبوباکس دوم
}
}
}
[/php]
کد کامبوباکس 3 متد selectedindexchange:
[php]
private void comboBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
dataGridView1.Refresh();
if (comboBox2.SelectedItem == null)
MessageBox.Show("لطفا جام و بازی خود را تعیین کنید");
try
{
for (int i = 0; i < (dataGridView1.Rows.Count) / 2; i++)
dataGridView1.Rows[i].Cells[5].Value = (comboBox3.SelectedItem).ToString();
//در اینجا نام مرحله در ستون اخر گرید از کامبوباکس قرارمی گیرد
string d = (comboBox2.SelectedItem).ToString();

string a9 = "";
string c = (comboBox1.SelectedItem).ToString();
//نام کامبوباکس ها را در پروسیجر نمایش کد جام نیاز داریم
SqlConnection con8 = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");
SqlCommand cmd8 = con8.CreateCommand();
con8.Open();
cmd8.CommandText = "EXECUTE show_code_jam N’" + c + "’ ,N’" + d + "’ ";

SqlDataReader dr8 = cmd8.ExecuteReader();
while (dr8.Read())
{
string z1 = dr8["name_jam"].ToString();
string z2 = dr8["name_bazi"].ToString();
if ((c == z1) & (d == z2))
{

a9 = dr8["code_jam"].ToString();
}
}
a99 = Convert.ToInt32(a9);
//متغیر بالا کد جام را برمی گرداند

ComboBox cmb = new ComboBox();//نصف بازیکنها
ComboBox cmb1 = new ComboBox();//برای شماره ردیف هر بازیکن

ComboBox cmb3 = new ComboBox();//نصف دیگه بازیکن ها
cmb.Items.Clear();
cmb1.Items.Clear();
cmb3.Items.Clear();
SqlConnection con1 = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");
SqlDataAdapter da1 = new SqlDataAdapter("select * from barande1 where code_jam= ‘" + a99 + "’ ", con1);
DataTable dt1 = new DataTable();
da1.Fill(dt1);
int j = 0;

string h = (comboBox3.SelectedItem).ToString();
for (i = 0; i < dt1.Rows.Count; i++)
{
if (h == "مرحله یک شانزدهم")
{
if (dt1.Rows[i]["rotbe"].ToString().Trim() == "نفر اول".Trim())
cmb.Items.Add(dt1.Rows[i]["name_bazicon"]);
//اولین بار از بازی های گروهی اول ها را دریک کامبوباکس می ریزیم
else
cmb3.Items.Add(dt1.Rows[i]["name_bazicon"]);
//و نفرات دوم را در کامبوباکس دیگه می ریزیم تا بعد تو تصادفی چیدن به کارمون بیاد
}
else if (i<((dt1.Rows.Count)/2))
{
//اگه مرحله بعدی ها بود مثلا 16 نفر 8 تا تو این کامبوباکس
cmb.Items.Add(dt1.Rows[i]["name_bazicon"]);
}
else
{
//بقیه تو کامبوباکس زیر قرار بگیره
cmb3.Items.Add(dt1.Rows[i]["name_bazicon"]);
}

}
int n = i;

for (int m = 0; m < dt1.Rows.Count; m++)
{

cmb1.Items.Add(dt1.Rows[m]["code_barande"]);//ردیف هست که می خواهیم تو گرید بزاریم
}

string bb = "مرحله یک شانزدهم";
string cc = "مرحله یک هشتم";
string dd = "مرحله یک چهارم";
string ee = "مرحله نیمه نهایی";
string ff = "مرحله نهایی";
if (h == bb)//h نام کامبوباکس مراحل هست
{
for (int k = 0; k <(i / 2); k++)
{

if (k <= 7)
{
//اندیس کامبوباکس یه نوع تصادفی چیدن می باشد
dataGridView1.Rows[j].Cells[0].Value = cmb1.Items[k].ToString();//ردیف
dataGridView1.Rows[j].Cells[1].Value = cmb.Items[k].ToString();//بازیکن اول
dataGridView1.Rows[j].Cells[3].Value = cmb3.Items[k+8].ToString();//بازیکن دوم
dataGridView1.Rows[j].Cells[5].Value = h;//نام مرحله

}
else
{
dataGridView1.Rows[j].Cells[0].Value = cmb1.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[1].Value = cmb.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[3].Value = cmb3.Items[k – 8].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[5].Value = h;

}

j++;//اندیس ردیف گریدمون هست

}
}
else if (h == dd)
{
dataGridView1.Refresh();
string d1 = cmb3.Items.Count.ToString();
int d2 = Convert.ToInt32(d1);

for (int k = 0; k < (n / 2); k++)
{

dataGridView1.Rows[j].Cells[0].Value = cmb1.Items[k].ToString();//ردیف
dataGridView1.Rows[j].Cells[1].Value = cmb.Items[k].ToString();//نام بازیکن اول
dataGridView1.Rows[j].Cells[3].Value = cmb3.Items[d2 – 1].ToString();//نام بازیکن دوم
dataGridView1.Rows[j].Cells[5].Value = h;//نام مرحله

d2–;
j++;

}
}
else if (h == cc)
{
dataGridView1.Refresh();
string d1 = cmb3.Items.Count.ToString();
int d2 = Convert.ToInt32(d1);
for (int k = 0; k < ( n / 2); k++)
{

dataGridView1.Rows[j].Cells[0].Value = cmb1.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[1].Value = cmb.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[3].Value = cmb3.Items[d2-1].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[5].Value = h;

d2–;
j++;

}
}
else if (h == ee)
{
dataGridView1.Refresh();
string d1 = cmb3.Items.Count.ToString();
int d2 = Convert.ToInt32(d1);
for (int k = 0; k < (n / 2); k++)
{
dataGridView1.Rows[j].Cells[0].Value = cmb1.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[1].Value = cmb.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[3].Value = cmb3.Items[d2 – 1].ToString();
dataGridView1.Rows[j].Cells[5].Value = h;
d2–;
j++;

}
}
else if (h == ff)
{
int j1 = 0;
int k = 0;
dataGridView1.Rows[j1].Cells[0].Value = cmb1.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j1].Cells[1].Value = cmb.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j1].Cells[3].Value = cmb3.Items[k].ToString();
dataGridView1.Rows[j1].Cells[5].Value = h;
}

}
catch(Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
[/php]
کد دکمه ثبت امتیازات:
[php]
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
string z = (comboBox3.SelectedItem).ToString();
SqlConnection con3 = new SqlConnection(@"Data Source=.;Initial Catalog=bazi;Integrated Security=True");
SqlCommand cmd3 = con3.CreateCommand();
cmd3.CommandText = " EXECUTE sabt_e_b @radif,@code_jam,@name_bazicon_a,@emtiaz_a,@name_bazicon_b,@emtiaz_b,@marhale";
string a = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();//ردیف سطر جاری
string b = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();//نام بازیکن اول سطر جاری
cmd3.Parameters.Add("@radif", SqlDbType.Char,2).Value = a;//ثبت از طریق پارمتر که در پروسیجر بالا نام پارمترها شو تعریف کردیم
cmd3.Parameters.Add("@code_jam", SqlDbType.Int).Value = a99;
string c = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();//امتیاز بازیکن اول از سطر جاری
string c1 = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
string c2 = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
cmd3.Parameters.Add("@name_bazicon_a", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = b;//نام بازیکن دوم
cmd3.Parameters.Add("@emtiaz_a", SqlDbType.Int).Value = Convert.ToInt32(c);
cmd3.Parameters.Add("@name_bazicon_b", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = c1;
cmd3.Parameters.Add("@emtiaz_b", SqlDbType.Int).Value = Convert.ToInt32(c2);
cmd3.Parameters.Add("@marhale", SqlDbType.NVarChar, 50).Value = z;
con3.Open();
cmd3.ExecuteNonQuery();
con3.Close();
dataGridView1.Rows.RemoveAt(dataGridView1.SelectedRows[0].Index);//بعد از اینکه سطر مورد نظر امتیازاتش را ثبت کردیم از گرید حذف می کنیم

}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}
[/php]
پروسیجر ثبت :
[php]
create procedure [dbo].[sabt_e_b]
@radif char(2),
@code_jam int,
@name_bazicon_a nvarchar(50),
@emtiaz_a int ,
@name_bazicon_b nvarchar(50),
@emtiaz_b int,
@marhale nvarchar(50)
as
insert into sabt_e_barande(radif,code_jam ,name_bazicon_a,emtiaz_a,name_bazicon_b,emtiaz_b,marhale )
values(@radif,@code_jam,@name_bazicon_a,@emtiaz_a,@name_bazicon_b,@emtiaz_b,@marhale)
[/php]
تریگر :
[php]
create trigger [dbo].[t_b]
on
[dbo].[sabt_e_barande]
for
insert
as
declare @name_bazicon_a nvarchar(50)
declare @name_bazicon_b nvarchar(50)
declare @name_bazicon nvarchar(50)
declare @name_bazicon1 nvarchar(50)
declare @marhale nvarchar(50)
declare @emtiaz_a int
declare @emtiaz_b int
declare @code_jam int
declare @radif int
set @code_jam=(select code_jam from inserted)
set @radif=(select @radif from inserted)
set @name_bazicon_a=(select name_bazicon_a from inserted)
set @name_bazicon_b=(select name_bazicon_b from inserted)
set @emtiaz_a=(select emtiaz_a from inserted)
set @emtiaz_b=(select emtiaz_b from inserted)
if (@emtiaz_a<@emtiaz_b)
begin

set @name_bazicon=@name_bazicon_a
set @name_bazicon1=@name_bazicon_b
delete from barande1 where name_bazicon=@name_bazicon
delete from barande where name_bazicon=@name_bazicon
insert into barande_marahel(radif,code_jam,name_bazicon,marhale)
values(@radif,@code_jam,@name_bazicon1,@marhale)
insert into bazande_marahel(radif,code_jam,name_bazicon,marhale)
values(@radif,@code_jam,@name_bazicon,@marhale)
end
else
begin
set @name_bazicon=@name_bazicon_b
set @name_bazicon1=@name_bazicon_a
delete from barande1 where name_bazicon=@name_bazicon
delete from barande where name_bazicon=@name_bazicon
insert into bazande_marahel(radif,code_jam,name_bazicon,marhale)
values(@radif,@code_jam,@name_bazicon,@marhale)
insert into barande_marahel(radif,code_jam,name_bazicon,marhale)
values(@radif,@code_jam,@name_bazicon1,@marhale)
end
[/php]

پروژه 118 اطلاعات مشترکین حقوقی

پروژه 118 اطلاعات مشترکین حقوقی

سلام خوب تو این بخش می خواهیم اطلاعات مشترکین حقوقی را اضافه و حذف و ذخیره کنیم
خوب برای این کار یه bindingnavigator و چندتا multicolumncombobox روی فرم گذاشتم و بعد مثلا جلسه قبل
از طریق databinding کنترل ها را به دیتابیس متصل می کنیم و برای multicoulmncombo ها هم راست کلیک
Configuration را می زنیم و بعد از تو دیتاست جدولش را انتخاب می کنیم و فیلدهاش را باند می کنیم که تو قسمت
قبل که مربوط به ثبت اطلاعات مشترکین حقیقی بود گفته بودم .
کدهایی که خودم به فرم لود اضافه کردم:
[php]
SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=phonebook;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter("Select * from State", ConSub);
DataTable State = new DataTable();
Adapter.Fill(State);
multiColumnCombo1.DataSource = State;

Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from groh";
DataTable groh = new DataTable();
Adapter.Fill(groh);
multiColumnCombo3.DataSource = groh;

[/php]
کد multicolmncombo1متد textchange:
[php]
private void multiColumnCombo1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (multiColumnCombo1.Text != "")
{
SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=phonebook;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter("", ConSub);
Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from StateCity where State_Id=’" + Convert.ToInt32(multiColumnCombo1.Value.ToString()) + "’";
DataTable StateCity = new DataTable();
Adapter.Fill(StateCity);
multiColumnCombo2.DataSource = StateCity;
}
}
[/php]
کد multicolumncobo3متدtextchange:
[php]
private void multiColumnCombo3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (multiColumnCombo3.Text != "")
{
SqlConnection ConSub = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=phonebook;Integrated Security=True");
ConSub.Open();
SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter("", ConSub);
Adapter.SelectCommand.Connection = ConSub;
Adapter.SelectCommand.CommandText = "Select * from activity where code_groh=’" + Convert.ToInt32(multiColumnCombo3.Value.ToString()) + "’";
DataTable activity = new DataTable();
Adapter.Fill(activity);
multiColumnCombo4.DataSource = activity;
}
}
[/php]
کد اضافه :
[php]
private void bindingNavigatorAddNewItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
moshtarakinhoghoghiBindingSource.AddNew();
if (phonebookDataSet.moshtarakin_hoghoghi.Compute("max(SysCode)+1", null).ToString() != null)
editBox1.Text = phonebookDataSet.moshtarakin_hoghoghi.Compute("max(SysCode)+1", null).ToString();
else
editBox1.Text = 1.ToString();
editBox3.Text = "";
editBox2.Text = "";
editBox4.Text = "";
multiColumnCombo1.Text = "";
multiColumnCombo2.Text = "";
multiColumnCombo3.Text = "";
multiColumnCombo4.Text = "";
uiComboBox1.Text = "";
}
[/php]
کد ذخیره :
[php]
private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
moshtarakinhoghoghiBindingSource.EndEdit();
moshtarakin_hoghoghiTableAdapter.Update(this.phonebookDataSet.moshtarakin_hoghoghi);
}
catch
{
}
}
[/php]
کد حذف :
[php]
private void bindingNavigatorDeleteItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (moshtarakinhoghoghiBindingSource.Count > 0)
moshtarakinhoghoghiBindingSource.RemoveCurrent();
moshtarakinhoghoghiBindingSource.EndEdit();
moshtarakin_hoghoghiTableAdapter.Update(this.phonebookDataSet.moshtarakin_hoghoghi);
}
[/php]

خوب دوستان در صورت سوال درباره کدها می تونید تو انجمن سایت سوالاتتون را مطرح کنید .