glass-button

دانلود دکمه لایه باز سری7

دکمه ها همیشه یکی از قسمت های اصلی یک سایت و یا یک طرح مولتی مدیا را تشکیل میدهند که به فرد برای ارتباط بهتر کمک زیادی می کند. در اینجا برای شما دوستان یک دکمه زیبا در نظر گرفته ایم و قرار داده ایم که به صورت برجسته و شیشه ای مانند می باشد و به راحتی میتوانید آنرا در فتوشاپ ویرایش کنید. امیدوارم از این مطلب خوشتون بیاد.

trial-buy-button

دکمه لایه باز سری5

دکمه ها همیشه یکی از قسمت های اصلی یک سایت و یا یک طرح مولتی مدیا را تشکیل میدهند که به فرد برای ارتباط بهتر کمک زیادی می کند. در اینجا برای شما دوستان یک دکمه زیبا در نظر گرفته ایم و قرار داده ایم که به صورت متصل و مخصوص می باشد و به راحتی میتوانید آنرا در فتوشاپ ویرایش کنید. امیدوارم از این مطلب خوشتون بیاد.

audio-video-buttons

دکمه لایه باز سری4

دکمه ها همیشه یکی از قسمت های اصلی یک سایت و یا یک طرح مولتی مدیا را تشکیل میدهند که به فرد برای ارتباط بهتر کمک زیادی می کند. در اینجا برای شما دوستان یک دکمه زیبا در نظر گرفته ایم و قرار داده ایم که به صورت ریز و اقسامی می باشد و به راحتی میتوانید آنرا در فتوشاپ ویرایش کنید. امیدوارم از این مطلب خوشتون بیاد.

arrows-buttons-graphicsfuel

دکمه لایه باز سری3

دکمه ها همیشه یکی از قسمت های اصلی یک سایت و یا یک طرح مولتی مدیا را تشکیل میدهند که به فرد برای ارتباط بهتر کمک زیادی می کند. در اینجا برای شما دوستان یک دکمه زیبا در نظر گرفته ایم و قرار داده ایم که به صورت ریز و اقسامی می باشد و به راحتی میتوانید آنرا در فتوشاپ ویرایش کنید. امیدوارم از این مطلب خوشتون بیاد.

029_call_to_action_buttons

دکمه لایه باز سری2

دکمه ها همیشه یکی از قسمت های اصلی یک سایت و یا یک طرح مولتی مدیا را تشکیل میدهند که به فرد برای ارتباط بهتر کمک زیادی می کند. در اینجا برای شما دوستان یک دکمه زیبا در نظر گرفته ایم و قرار داده ایم که به صورت طبقه ای و بسیار زیبا برای شما طراحی و فارسی سازی کرده ایم می باشد و به راحتی میتوانید آنرا در فتوشاپ ویرایش کنید. امیدوارم از این مطلب خوشتون بیا